Wanneer wij op de een of andere wijze een relatie beginnen met iemand dan stellen wij het op prijs om enige tastbare zekerheid te hebben aangaande de betrouwbaarheid van de betreffende persoon.  Elke blijk van getoonde loyaliteit zal de kwaliteit van de relatie zeker ten goede komen.

Toen God de mens schiep heeft Hij hem een vrije wil gegeven. De mens werd in staat gesteld om volgens eigen keuze getrouwheid aan Zijn Schepper te openbaren. God had de mens slechts één beperking opgelegd als een test van hun loyaliteit en trouw jegens hun Schepper.

Aangezien God alwetend is was Hij van tevoren op de hoogte dat de mens deze toets niet zou doorstaan en dat de goede relatie met de Schepper door ongehoorzaamheid zou worden verbroken Toch heeft deze voorkennis God er niet van weerhouden om aan het eerste mensenpaar deze  toets van getrouwheid op te leggen.

Hoewel wij met ons beperkt menselijk verstand Gods wegen niet kunnen doorgronden moeten wij wel bedenken dat de geschapen wezens van het universum niet aan God gelijk zijn en niet alwetend. Zij zijn niet in staat het menselijk hart te doorgronden zoals hun Schepper dat kan. Zij hebben behoefte aan een duidelijke manifestatie om te kunnen weten wat er in het hart leeft. Voor hen was de zondeval van Adam en Eva onvoorspelbaar en onverwacht en zij konden de dramatische gevolgen niet naar waarde inschatten. De vrucht van de zonde moest zich eerst openbaren om hun afschuw jegens het kwaad te kunnen bepalen.

Wanneer God de satan onmiddelijk zou hebben uitgeroeid, toen hij geneigd was tot het kwaad, zou dat twijfel, onzekerheid en angst hebben veroorzaakt. Nu God echter eerst de zonde tot rijpheid laat komen zal tenslotte het ganse universum volmondig instemmen met Gods waarachtigheid en rechtvaardigheid wanneer Hij het kwaad voor eeuwig zal vernietigen.

In de Bijbel is sprake dat wij op deze aarde een schouwspel zijn geworden voor  de wereld, voor engelen en mensen. 1 Kor. 4:9.

Alles wat zich op deze aarde manifesteert wordt niet alleen door mensen gadegeslagen maar het wordt ook nauwkeurig opgemerkt door engelen. De hemelse engelen hebben gezien dat het eerste mensenpaar door ongehoorzaamheid de toets van getrouwheid aan hun Schepper niet heeft doorstaan.

De rechtvaardigheid van God en het welzijn van Gods Schepping vraagt om schepselen die loyaal en trouw zijn jegens hun Schepper. Onbeproefde schepselen kunnen geen schouwspel van getrouwheid en zekerheid vormen voor het universum.

Om iets meer te kunnen begrijpen waarom God aan het mensenpaar een toets oplegde is het goed om ons te bezinnen op een voorbeeld uit het alledaagse leven.

Het kan voorkomen dat een man voor zijn werk vanwege internationale betrekkingen voor enige tijd ver weg van zijn huis en vrouw naar het buitenland wordt geroepen. De praktijk geeft maar al te vaak aan dat bij dergelijke gelegenheden een aantal mannen hun huwelijksrelatie op het spel hebben gezet doordat ze in de vreemde in contact zijn gekomen met een andere, voor hen aantrekkelijke vrouw. Maar gelukkig zijn er ook goede voorbeelden die een schouwspel zijn waardoor de huwelijksband juist beter en intensiever is gemaakt.

Wanneer een man tijdens de periode van zijn verblijf in het buitenland in alles trouw is gebleven heeft zijn vrouw alle reden om trots op hem te zijn want hij heeft aangetoond dat hij ondanks allerlei verleidingen voor niemand anders is gevallen. Zoiets geeft een goed en betrouwbaar gevoel en dit komt de huwelijksrelatie zeker ten goede.

Maar stel nu eens dat er op de plaats waar de man heeft vertoefd geen vrouwen zouden zijn en dus geen mogelijkheid om op iemand anders te kunnen vallen, wat blijft er dan op dit punt nog over voor zijn vrouw om trots op hem te zijn? De man heeft dan zijn getrouwheid aan zijn vrouw niet kunnen aantonen want er was geen verleiding en geen mogelijkheid om ontrouw te worden zodat de getrouwheid van de man onbeproefd is gebleven. Het is duidelijk dat op die manier geen gewicht in de schaal wordt gelegd die de loyaliteit van de man jegens zijn vrouw aantoont. Relaties krijgen pas echt inhoud, diepgang, zekerheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid wanneer ze worden getoetst en beproeving doorstaan.

God heeft de mens zeer goed geschapen en Hij wil graag trots zijn op de mens als een volmaakte schepping van Zijn hand door een zuivere en betrouwbare relatie.  Door het doorstaan van beproeving en het tonen van gehoorzaamheid kan er sprake zijn van een echte betrouwbare relatie met God die als een machtig schouwspel voor het universum getuigt van overwinning over het kwaad.

God wil gediend worden met een beproefde vrije wil. Voor het ganse universum betekent dat tastbare zekerheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid voor het bestaan van Gods Schepping.

Het kenmerk van Gods Koninkrijk is openheid zonder enige vorm van geheimzinnigheid. Door toetsing en beproeving wordt openbaar wat in de mens leeft. Gods kinderen zijn als een open brief, kenbaar en leesbaar voor alle mensen (2 Cor. 3:2, 3) en hun doen en laten is een open schouwspel voor het universum.

En wanneer tenslotte ook het oordeel en het gericht openbaar is geworden zal alle knie zich voor God buigen in aanbidding en Gods rechtvaardigheid en waarachtigheid in zijn wegen zal worden erkend.  Opb. 15:4.

Deze site maakt gebruik van cookies en dergelijke

als de browser settings niet worden aangepast accepteert u deze

ok