In de tempel van het volk Israël stond in de eerste afdeling, Het Heilige, een gouden lamp die de tempel verlichtte. Het was een symbool van Christus die het Licht der wereld is. Zo wordt ook van ons gevraagd, als navolgers van Christus, dat wij een licht zullen zijn in deze wereld. De artikelen, aangeboden boekjes en verdere informatie op deze site zijn bedoeld als een bijdrage om het licht der waarheid te verspreiden. Mag deze site voor velen tot zegen zijn.
 
 

Deze site maakt gebruik van cookies en dergelijke

als de browser settings niet worden aangepast accepteert u deze

ok

Het Coronavirus is zeker een calamiteit die de hele wereld treft en veel slachtoffers eist. Kunnen we op de een of andere wijze misschien de hand Gods in dit gebeuren zien?

Het is duidelijk dat veel mensen onbezorgd leven zoals hun zondige natuurlijke verlangens hen dat ingeeft. Onze dagen worden in de Bijbel vergeleken met de dagen van Noach en van Lot. Lukas 17:26-30. In de Bijbel worden tekenen genoemd die erop wijzen dat het einde nabij is. In Lucas 21:9-11 worden oorlogen, onlusten, aardbevingen, pestziekten en hongersnoden genoemd en dat maken we regelmatig mee. Deze tekenen zijn er wel altijd geweest maar in onze dagen is de frequentie toch wel ongeëvenaard. Het is niet ondenkbaar dat we door Gods genade door deze tekenen wakker geroepen worden om een beter, onzelfzuchtig leven te leiden, met zorg voor onze medemensen en tot eer van onze Schepper.

Gods geboden gehoorzamen

God verwacht van ons dat wij Zijn heilige wet der tien geboden, die Hij aan de mens heeft gegeven, getrouw zullen gehoorzamen. We lezen in Gods Woord: “Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.” Prediker 12:13. En Jezus zegt ons: “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” Johannes 14:15. 
Er is heel wat wetteloosheid, misdaad en criminaliteit in onze samenleving en het menselijk leven wordt niet naar waarde ingeschat. Soms worden mensen om kleinigheden geliquideerd. Maar God zal zeker van onze handel en wandel rekenschap vragen, ook al denken sommigen hun verkeerde daden verborgen te kunnen houden en te kunnen bedekken. Dat zal echter bij God beslist niet lukken. “Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.” Prediker 12:14.

Het Coronavirus mag zeker als een roepstem van God worden gezien om te beseffen hoe broos het leven eigenlijk is en hoe afhankelijk wij zijn van Gods bescherming. Het ligt voor de hand dat God in Zijn liefdevolle voorzienigheid de mensen door allerlei calamiteiten waarschuwt en aanspoort om een eerbaar en waardig leven te gaan leiden.

Carnaval

Als we bijvoorbeeld denken aan het carnavalsfeest, dan moeten we wel erkennen dat dit feest vaak voor velen ontaard in allerlei zondige uitspattingen; mensen gaan zich te buiten aan allerlei ongebreidelde genoegens. Opmerkelijk is dat juist die gebieden, waar dit feest wordt gevierd, zwaar zijn getroffen door het coronavirus. Mogen we dit als een waarschuwende roepstem van God beschouwen om tot inkeer te komen en om een beter leven te gaan leiden?
Door alle eeuwen heen heeft God de mensheid opgeroepen om getrouw en onzelfzuchtig te leven en liefdevol rekening te houden met de medemens. Ten allen tijde heeft God de mens zorgzaam omringd met Zijn bescherming, hulp en bijstand.

Zegenrijke beloften

Psalm 91 is een psalm vol zegenrijke beloften. Een psalm die troost, hoop en moed geeft in tijden van tegenslagen en in het bijzonder ook te midden van een voortwoekerende epidemie. We worden aangemoedigd onze toevlucht te zoeken in de schuilplaats van de Allerhoogste en te vernachten in de schaduw van de Almachtige… want Hij is het die redt van de verderfelijke pest. Met Zijn vlerken beschermt Hij en onder Zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; Zijn trouw is schild en pantser. We hebben niet te vrezen… voor de pest die in het duister rondwaart… Al vallen er duizend aan uw zijde… tot u zal het niet genaken. Deze bemoedigende woorden mogen ons te midden van de coronacrisis aansporen om op God te vertrouwen. Bij Hem zijn wij veilig en geborgen.

Laten we onze hoop vestigen op de Almachtige Schepper van hemel en aarde en laten we in ons doen en laten rekening met Hem houden, dan zal Hij rekening met ons houden, wis en zeker, en dat is precies wat Psalm 91 ons vervolgens verzekert. Geen onheil zal ons treffen – Hij zal Zijn engelen gebieden ons op onze wegen te behoeden – Hij zal ons beschutten en bevrijden – Hij zal ons antwoorden en in de benauwdheid bij ons zijn – Hij zal ons uitredden en tot ere brengen – Hij zal ons met lengte van dagen verzadigen en ons Zijn heil doen zien.

Psalm 91 maakt duidelijk dat wij een geweldige God dienen en dat wij niet bang hoeven te zijn als wij op Hem vertrouwen. Hij omringt ons met onuitputtelijke zegeningen die ons verstand en onze verwachtingen ver te boven gaan.

Moeder Maria

Opmerkelijk is dat veel mensen in nood hulp en bijstand verwachten van moeder Maria. Velen  dragen de Wonderdadige Medaille van Maria om overvloedige genaden te ontvangen. Zij vertrouwen erop dat Maria ten tijde van de epidemie zal helpen en bescherming zal bieden. Als middelares zou Maria voor ons pleiten. Maar de Bijbel, als het waarachtige Woord van God, leert ons duidelijk dat Christus Jezus voor ons de Enige Middelaar is. We lezen: “Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.” 1 Timotheüs 2:5, 6. Niet moeder Maria, maar alleen Christus Jezus heeft door Zijn lijden en sterven de losprijs voor alle mensen betaald en daarom kan Hij alleen onze getrouwe Middelaar zijn en niemand anders. Ook wordt ons nergens in Gods Woord geboden dat wij moeder Maria moeten aanroepen en aanbidden. Jezus heeft ons geleerd dat wij tot onze hemelse Vader moeten bidden. Mattheüs 6:9. We worden niet behouden door Maria aan te roepen, maar door de naam des Heren aan te roepen. We lezen duidelijk: “En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.” Handelingen 2:21. Er is in Gods Woord ook geen enkele aanwijzing dat Maria uit de dood is opgestaan en dat zij ten hemel zou zijn opgenomen. Leringen van mensen hebben voor God geen enkele waarde. Jezus Zelf getuigt openlijk: “Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.” Mattheüs 15:9; Marcus 7:7. 
Maar Maria is toch aan diverse mensen verschenen? In de strijd tussen goed en kwaad zijn boze machten in staat spiritistische verschijningen te veroorzaken. In de Bijbel staat een duidelijk voorbeeld opgetekend. Koning Saul was door God verlaten. God antwoordde hem niet meer en toen zocht hij zijn toevlucht bij een waarzegster te Endor die voor hem Samuël deed verschijnen. 1 Samuël 28:5-20.

Alleen de Allerhoogste God geeft bevrijding  

Psalm 91 maakt ons duidelijk dat het niet Onze Lieve Vrouw Maria, maar de Allerhoogste God is, Die als onze liefhebbende Vader voor ons zorgt en ons beschutting en bevrijding geeft. Hij zal antwoorden en in de benauwdheid bij ons zijn en ons uitredden en tot ere brengen. Hij zal ons met lengte van dagen verzadigen en ons Zijn heil doen zien.

Mogen wij te midden van de coronacrisis Psalm 91 in gedachten houden en gehoorzaam aan Gods geboden op de Allerhoogste blijven vertrouwen en mogen wij Zijn beloofde bijstand en zegen ervaren.   

Juist in deze kritieke en woelige tijden waarin wij leven, is er een heel specifieke boodschap van God voor alle mensen.

 

Israël’s toekomst is voor velen een heet hangijzer. Zal Israël opnieuw gevestigd worden als een machtige, heilige natie? Welke toekomstige rol zal het Joodse volk gaan vervullen? Wat is de betekenis van de profetieën over Israël’s herstel in het beloofde land? Voerman bespreekt deze vragen aan de hand van wat Jezus, Johannes de Doper en de apostelen hebben geleerd en wat de profeten vanouds hebben verklaard. Alle stukjes worden zorgvuldig bij elkaar gepast en een prachtig, consistent beeld wordt getoond van Gods onberouwelijke bedoeling met Zijn uitverkoren volk. Voermans heldere beschrijving van dit urgente thema is verrassend. Voor allen die Gods Woord waarderen, is dit boek een heilzame studie over de rol van Gods volk en het herstel van Israël onder het Nieuwe Verbond.